Villkor

Garantivillkor

Elkraft/Jasic-produkter:

På strömkällor från Elkraft lämnas en 2+3 års garanti från det datum utrustningen levererades till slutkund. För att garantin ska gälla skall produkten registreras hos PNP Teknik AB enligt instruktioner i bruksanvisningen. Garantin gäller alltid i 2 år. År 3-5 erhålls förlängd garanti förutsatt att utrustningen genomgått en årlig översyn hos PNP Teknik AB eller dess auktoriserade servicepartner. Dvs inom 2 år efter leverans skall en översyn utföras varefter garantin förlängs med 1 år.
Detta kan sedan upprepas för år 4 och 5.

På brännare och andra tillbehör lämnas en 6 månaders garanti.

Garantin gäller vid normalt 1-skiftarbete.

Garantin gäller inte fel som uppstår på grund av onormalt eller felaktigt användande av produkten, misskötsel, olyckshändelse. Leverantören förbehåller sig rätten att inhämta detaljerad information om under vilka omständigheter felet uppstod, samt att undersöka defekt produkt innan garantianspråk godkänns.

Garantin gäller ej förslitningsdetaljer eller förbrukningsvaror.

Övriga produkter:

PNP Teknik AB lämnar garanti i enlighet med respektive tillverkares garantivillkor. I normalfallet är detta på nya produkter 12 månader med sedvanliga förbehåll, t ex förslitningsdetaljer o dyl. Undantag kan förekomma.

Övriga villkor:

PNP Teknik AB tillämpar allmänna leveransvillkor enligt NL 09 där annat ej anges. Kontakta oss för att få en kopia av NL 09. För montage gäller NLM 10/NLT 09.

Vi tillämpar i huvudsak NR 06 vid service och underhåll med vissa undantag, t ex gällande garantier på reservdelar mm där respektive underleverantörs villkor gäller.  Villkoren i NR 06 tillsammans med PNP’s övriga villkor vid service skickas på begäran.