Villkor

Garantivillkor

Elkraft/Jasic-produkter:

På strömkällor från Elkraft lämnas en 2+3 års garanti från det datum utrustningen levererades till slutkund. För att garantin ska gälla skall produkten registreras hos PNP Teknik AB enligt instruktioner i bruksanvisningen. Garantin gäller alltid i 2 år. År 3-5 erhålls förlängd garanti förutsatt att utrustningen genomgått en årlig översyn hos PNP Teknik AB eller dess auktoriserade servicepartner. Dvs inom 2 år efter leverans skall en översyn utföras varefter garantin förlängs med 1 år.
Detta kan sedan upprepas för år 4 och 5.

På brännare och andra tillbehör lämnas en 6 månaders garanti.

Garantin gäller vid normalt 1-skiftarbete.

Garantin gäller inte fel som uppstår på grund av onormalt eller felaktigt användande av produkten, misskötsel, olyckshändelse. Leverantören förbehåller sig rätten att inhämta detaljerad information om under vilka omständigheter felet uppstod, samt att undersöka defekt produkt innan garantianspråk godkänns.

Garantin gäller ej förslitningsdetaljer eller förbrukningsvaror.

Övriga produkter:

PNP Teknik AB lämnar garanti i enlighet med respektive tillverkares garantivillkor. I normalfallet är detta på nya produkter 12 månader med sedvanliga förbehåll, t ex förslitningsdetaljer o dyl. Undantag kan förekomma.

Service:

Vi tillämpar i huvudsak NR 06 vid service och underhåll med vissa undantag, t ex gällande garantier på reservdelar mm där respektive underleverantörs villkor gäller.  Villkoren i NR 06 skickas på begäran. Här finner du PNP’s övriga villkor vid service.

PNP Teknik AB ansvarar ej för skada på eller förlust av kunds egendom som omhändertagits för reparation på annan ort.

Övriga villkor:

PNP Teknik AB (PNP) tillämpar allmänna leveransvillkor enligt NL 09 där annat ej anges. Kontakta oss för att få en kopia av NL 09. För montage gäller NLM 10/NLT 09.

 

Vi skickar normalt ett ordererkännande per e-post. Det är av yttersta vikt att anmäla eventuella invändningar mot orderkännande skyndsamt då en order i de allra flesta fall expedieras redan samma dag. Invändningar som inkommit efter att en order expedierats kan därför ej accepteras.

Leveransdatum är alltid datum då gods skickas från oss, eller vid direktleverans (drop shipment), från vår leverantör. Fakturering sker alltid per leveransdatum.

Om inget annat särskilt överenskommits är fraktvillkoren enligt gällande Incoterms (2010) Fritt Fabrik (EXW), eller CPT i det fall vi organiserar transport till köparen.

PNP Teknik AB förbehåller sig rätten att hålla inne alla former av prestation gentemot beställare som ej fullgjort sina skyldigheter mot PNP. T ex kommer PNP ej att utföra garantiarbeten till kund som PNP har förfallna fordringar på. Detta gäller även ej förfallna fordringar om kund t ex bestridit faktura.

PNP Teknik AB säljer i huvudsak produkter och tjänster till företag, men även konsumenter är välkomna som kunder. Vid handel med konsument gäller konsumentköplagen. Då våra erbjudanden riktar sig till företag är alla angivna priser alltid exklusive moms.

Vid sen betalning tar vi ut dröjsmålsränta enligt räntesats som anges på order och faktura. Vid sen betalning kan vi debitera, utöver dröjsmålsränta, en lagstadgad förseningsavgift på upp till 450 kr per faktura som betalats efter förfallodatum enligt EU-förordning (2011/7/EU), alternativt debitera kund samtliga kostnader som påförs oss för inkasso, provision till inkassobolag vid lyckad indrivning o dyl.